Abe cadło

22 teksty – auto­rem jest Abe cadło.

Mężczyzn trzy­mać na dystans.
Na długość pe­nisa, długość języka,
na wy­ciągnięcie ra­mion ro­bić im nadzieję.

Nie pat­rzeć w oczy.
To może ich ożywić 

myśl • wczoraj, 13:10

Ta miłość codzien­na jest kap­ryśna i ulot­na, by­wa burzli­wym nas­tro­jem al­bo ciszą, a na­wet mil­cze­niem, które cza­sem powątpiewa w real­ność uczu­cia al­bo roz­waża je­go aktualność.
Miłość jest tyl­ko ideą, za­pal­ni­kiem. To czysta [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 09:09

Nie wle­piaj we mnie oczu.
Od­chodzą ze skórą 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 kwietnia 2019, 16:37

* * *

Wszys­tkie pier­wios­nki, czy­li naj­pierw chłód, cien­ka war­stwa szkła na tra­wie i drze­wach, led­wo wi­doczne lus­tro w szcze­linach as­faltu - po­tem wios­na - łzy na bu­dyn­ku, drze­wa z języ­kami za­topiony­mi w niebie i [...] — czytaj całość

dziennik • 15 kwietnia 2019, 23:47

Nie mu­sisz po­cić się do mnie, aż tak bardzo.
Nie jes­tem wy­lew­na w uczuciach. 

myśl • 15 kwietnia 2019, 20:22

Za grzechy poetyckie,
który­mi całuję usta,
jak szkla­ne do­my cho­ciaż w środ­ku pusto,
bez ani jed­ne­go mebla,

prze­bacz mi Panie,
że by­wam jak książka,
którą ktoś rozkłada na stole,
kil­ka stron wyrwie,
kil­ka przeczyta,

a po­tem za­pom­ni ty­tuł, autora,
pójdzie po­lować na bestsellery. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 kwietnia 2019, 19:44

* * *

Zak­ry­wasz us­ta jak mat­ka te­go chłop­ca spod "trójki"
gdy idzie zro­bić za­kupy, na kreskę pod oczy­ma i dziura­we rajstopy,
w których trzy­ma drob­ne, hałasują na klat­ce, stłumiony krzyk pięści przy­piera do ściany,
a gardło pożera [...] — czytaj całość

wiersz • 14 kwietnia 2019, 12:31

Cza­sem mam to dziw­ne uczu­cie, jak­bym żyła w dwóch ciałach jednocześnie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 kwietnia 2019, 12:06

kiedy penisy chłopców dorastają poetom

Prze­cież to bar­dzo niegrzecznie
na ka­mien­nym grze­biecie wy­ryć wierszem
słowa które leżą na ser­cu jak li­sy na przydrożu,
ze zle­pionym od krwi futrem.

Tak ro­bią tyl­ko łobuzy,
pal­ca­mi ze sta­li roz­dra­pane do suchej tkanki
ele­wac­je budynków,
ze słowa­mi bardzo [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 12 kwietnia 2019, 20:45

To trochę niewy­god­ne, gdy naj­pros­tsze roz­wiąza­nia wy­magają naj­więcej odwagi.


Odtwórz  

myśl • 12 kwietnia 2019, 19:27
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 20:02piórem2 sko­men­to­wał tek­st Mężczyzn trzy­mać na dys­tans. Na [...]

wczoraj, 18:45yestem sko­men­to­wał tek­st Ta miłość codzien­na jest [...]

wczoraj, 18:39yestem sko­men­to­wał tek­st Mężczyzn trzy­mać na dys­tans. Na [...]

wczoraj, 13:10Abe cadło do­dał no­wy tek­st Mężczyzn trzy­mać na dys­tans. Na [...]

przedwczoraj, 10:47silvershadow sko­men­to­wał tek­st Ta miłość codzien­na jest [...]

przedwczoraj, 09:10Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Nie wle­piaj we mnie [...]

przedwczoraj, 09:09Abe cadło do­dał no­wy tek­st Ta miłość codzien­na jest [...]

16 kwietnia 2019, 20:02yestem sko­men­to­wał tek­st Nie wle­piaj we mnie [...]

16 kwietnia 2019, 19:56yestem sko­men­to­wał tek­st kiedy pe­nisy chłopców do­ras­tają [...]

16 kwietnia 2019, 19:33Abe cadło sko­men­to­wał tek­st kiedy pe­nisy chłopców do­ras­tają [...]